• Uw BHV opleider!Door heel Nederland

  Uw BHV opleider!Door heel Nederland

  BHV4every1 is graag uw BHV opleider als het gaat om (brand) veiligheid binnen uw bedrijf of instelling.
 • Onderhoud en keuren alle brandblusmiddelen

  Onderhoud en keuren alle brandblusmiddelen

  Wat heeft u aan een brandblusser die niet geschikt is voor uw brand of het op het cruciale moment laat afweten?
 • 1
 • 2

Privacyverklaring

Gebruikerswaardering:  / 0
ZwakZeer goed 

Privacyverklaring

BHV4every1 hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens.

In deze privacyverklaring willen wij u heldere en transparante informatie geven over hoe BHV4every1 omgaat met persoonsgegevens.

Privacybeleid BHV4every1

Bij het verrichten van onze diensten verwerken wij privacygevoelige informatie, ook wel persoonsgegevens genoemd. In sommige gevallen werken wij daarbij samen met andere organisaties of bedrijven. BHV4every1 verwerkt persoonsgegevens van diverse categorieën betrokkenen, waaronder klanten, leveranciers, cursisten.

BHV4every1 doet er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaat daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. BHV4every1 houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene verordening gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat BHV4every1 in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, welk doel (tezamen met het type persoonsgegevens) is beschreven in de privacyverklaring;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt tot alleen die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vraagt om uw uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • Persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk bewaart voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist;
 • Passende technische en/of organisatorische maatregelen heeft genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeeft aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte is van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hier op wil wijzen en deze rechten respecteert.

Als BHV4every1 zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons privacybeleid, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen, dan kan dit via onderstaande contactgegevens:

BHV4every1.      

Sint Vitusholt 7e laan 16

9674AX Winschoten 

E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

tel. 06-45003549

Gebruik van persoonsgegevens
Bij het gebruik van onze diensten en website laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn, die hieronder worden beschreven. Wij verwerken niet altijd al deze gegevens. Dat is namelijk afhankelijk van welke diensten u gebruik maakt en/of welke functionaliteiten op onze website u verkiest te gebruiken.

Persoonsgegevens

Afhankelijk van de diensten en functionaliteiten die u op onze websites gebruikt, kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u verwerken:

 • NAW-gegevens, e-mailadres en andere contactgegevens
 • geboortegegevens, leeftijd, geslacht
 • curriculum vitae (cv), informatie over opleiding, diploma’s, stages en werkervaring
 • pasfoto
 • functie
 • nationaliteit, BSN-nummer, ID-bewijs, rijbewijs
 • gebruikersnaam
 • inloggegevens

De hiervoor genoemde persoonsgegevens verwerken wij op grond van:

 • uitvoering van de onderliggende overeenkomst;
 • wettelijke verplichting;
 • gerechtvaardigd belang; of
 • uw toestemming (indien aangegeven).

Doeleinden

Wij verwerken bovenstaande gegevens voor één of meer van de volgende doeleinden (mede afhankelijk van welke diensten of functionaliteiten u gebruikt):

Klanten en leveranciers

Persoonsgegevens van klanten en leveranciers worden door BHV4every1 verwerkt voor de volgende doeleinden:

-       het gericht benaderen van klanten naar aanleiding van aanvragen, het bevestigen van prijsafspraken en het maken van offertes;

-       commerciële acties (via de mail e.d.);

-       juiste administratieve afhandeling van in- en verkoopfacturen.

De persoonsgegevens die BHV4every1 verwerkt beperken zich tot de naam, e-mailadres en eventueel mobiele telefoonnummer van de contactpersoon gekoppeld aan de klant of leverancier.

Cursisten

Persoonsgegevens van cursisten worden door BHV4every1 verwerkt voor de volgende doeleinden:

 • Reserveren van een plaats voor een geboekte cursus/opleiding;
 • Verstrekken van relevante informatie over de cursus (voorbereidende opdrachten, begin- en eindtijden, informatie over medecursisten zodat eventueel gezamenlijk vervoer kan worden afgesproken en/of van tevoren of achteraf informatie kan worden uitgewisseld);
 • Opmaken van een factuur t.b.v. betaling met naam/namen deelnemers per opdrachtgever;
 • Registratie van aanwezige cursisten;
 • Opmaken van bewijzen van deelname / certificaten met naam en geboortedatum en plaats;
 • Voor marketing- en communicatiedoeleinden maken wij regelmatig foto’s en video’s bij de cursussen/opleidingen. Wij vragen voorafgaand hiervan uw (schriftelijke) toestemming. De foto’s en/of video’s kunnen gebruikt worden voor blogberichten op onze website, op Facebook, LinkedIn of voor het maken van advertenties. Zonder uw toestemming zullen geen foto’s/video’s van u worden gemaakt en/of worden gebruikt. 

Verstrekking aan derden:
BHV4every1 zal verder de door u verstrekte persoonsgegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is (bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of een gerechtelijk vonnis). In een dergelijk geval dient BHV4every1 medewerking te verlenen en is zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven.

Tevens kunnen persoonsgegevens worden gedeeld met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft, zoals:

 • leveranciers,
 • andere zakelijke relaties.

Bent u cursist? Dan kunnen wij uw persoonsgegevens verstrekken aan derden indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hiervoor beschreven doeleinden. U kunt bijvoorbeeld denken aan de registratie in het register van het Oranjekruis, NIBHV, PBNA, Rode Kruis, NRR, NIKTA, NODE, CBR (voor de registratie en verwerking van uw diploma/certificaat).

Er worden geen persoonsgegevens verstrekt aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU, tenzij dit op grond van de privacywetgeving is toegestaan.

Beveiligen en bewaren

BHV4every1 heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo zijn onder andere de volgende maatregelen genomen:

 • De BHV4every1 website, waar onder andere de aanmelding van cursisten plaatsvindt, is via “https” beveiligd;
 • De computers van BHV4every1 worden door virusprogramma’s en firewalls beveiligd en de besturingssystemen zijn up-to-date;
 • Toegang tot de computers is met wachtwoorden beveiligd en beeldschermen worden afgesloten tijdens de afwezigheid van de gebruiker;
 • Wachtwoorden zijn beveiligd en worden regelmatig veranderd;

BHV4every1 bewaart de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Dat wil zeggen dat wij de gegevens bewaren zolang dat nodig is om de door uw gevraagde dienst te leveren. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht.

Rechten omtrent persoonlijke gegevens

U heeft het recht op inzage, wijziging of verwijdering van uw persoonsgegeven. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht, als het gaat om elektronische gegevens, de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of direct aan een andere partij indien gewenst. Uw verzoek kunt u richten aan:

BHV4every1   

Sint Vitusholt 7e laan 16

9674AX Winschoten 

E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

tel. 06-45003549

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen we u hierover met ons contact op te nemen. Komt u hier niet met ons uit dan heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.

Als u naar aanleiding van ons privacybeleid nog vragen of opmerkingen heeft, neem dan contact met ons op!

Wijzigingen privacyverklaring

BHV4every1 kan deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

BHV4every1.

versie: 06 mei 2018